درآمد شما از کدام نوع است؟

درآمد شما از کدام نوع است؟

(خطی، رسوبی یا اهرمی)

 دسته اول : بیش از 60 درصد جامعه درآمدشون خطی است.

(حقوق بگیرها طبق ضوابط) از اول ماه تا آخر ماه وضعشان مشخص است.

دسته دوم رسوبی ها هستند.

میزان فعالیتی که انجام میدهند در ابتدای کار زیاد ولی درآمدشان کم است. اما در آینده شان رسوب میکند و زیاد ميشود

مثل نویسنده ها، کارگردانها و خواننده ها

دسته سوم استفاده از قانون اهرم هست.

مثل کارخانه دارها وتولید کننده ها که از یک درصد توان صد نفر استفاده میکنند، بجای استفاده از 100درصدتوان یک نفر

که به آن میگویند قانون اهرم .

👤جان پل گتی

admin

admin

Wait ...
صفحه من

دیگر پست های مرتبط من

صنعت آنلاین | مجله تخصصی صنعتی و کسب و کار

صنــعت آنلاین